Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İlham Veren Sözleri

atatürk heykeli

Savaş meydanındaki başarıları ve cumhuriyet devrimleriyle dünya liderlerine ilham veren Ulu Önder Atatürk, modern fikirleri ve özdeyişleriyle ise Türk milletinin gelecek vizyonunu çiziyor. Atatürk’ün söylediği sözler gençliğe ışık olurken üzerinden yıllar geçmesine rağmen anlam ve öneminden hiçbir şey yitirmiyor. Atatürk’ün özlü sözleri devrimleri tekrar tekrar hatırlamak ve Türk gençliğine miras bırakılan cumhuriyetin önemini daha iyi anlamak için büyük önem taşıyor. 

atatürk ve çocuklar

Atatürk’ün Gençliğe Sözleri

 • Gençler! Vatanın bütün ümit ve istikbali size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.
 • Başımıza neler örülmek istenildiği ve nasıl mukavemet ettiğimiz ve daha doğrusu milletin arzu ve emellerine uyarak ve onun yardımıyla nasıl çalıştığımız görülmeli ve gelecek kuşaklar için ibret ve uyanıklığı gerektirmelidir. Zaten her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır; geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir!
 • Gençler için vatani işlerde ölmek söz konusu olabilir; lakin korkmak, asla!
 • Gençler! Cesaretimizi takviye ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli sembolü olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz!
 • Bu memleketin gençliği, hakkımda pek büyük sevgi gösterdi. Bu kadar layık olduğumu bilmiyordum. Arkadaşlar! Bu memleketi ve bu milleti asırlardan beri berbat edenler çoktan ölmüştür. Bütün gençlik, buna iman etmelidir. Bizim kanımız akmadıkça bunlar bir daha avdet etmeyecektir.
 • Bugün ulaştığımız netice, asırlardan beri çekilen milli felâketlerin doğurduğu uyanıklığın ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu neticeyi, Türk gençliğine emanet ediyorum.
 • Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk bağımsızlığını, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
 • Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu durum ve şartlar içinde dahi vazifen; Türk bağımsızlık ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!
 • Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum.
 • Sayın gençler, hayat mücadeleden ibarettir. Bundan dolayı hayatta yalnız iki şey vardır: Galip olmak ve mağlup olmak. Size, Türk gençliğine terk edip bıraktığımız vicdani emanet, yalnız ve daima galip olmaktır ve eminim daima galip olacaksınız.
atatürk

Atatürk’ün Bilimle İlgili Sözleri

 • Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet için en hakikî yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında kılavuz aramak gaflettir, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.
 • Türk milletinin yürümekte olduğu ilerleme ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.
 • Felsefe, çölde sıcak kumlar içinde cayır cayır yanan, tutuşan, dili, damağı kuruyan seyyahın, ufukta teşekkül eden serabı su zannederek arkasından koşmaya benzer.
 • Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler uygulamaya geçtiği vakit, Türk milleti yükselecektir.
 • Yüksek ve inkılâpçı bir kültür seviyesine varmak için, önümüzdeki yıllarda daha çok emek vereceğiz. Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasamızın açık dileğidir.
 • Allah’ın emri çok çalışmaktır. İtiraf ederim ki, düşmanlarımız çok çalışıyor. Biz de onlardan ziyade çalışmaya mecburuz. Çalışmak demek boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın icaplarına göre ilim ve fen ve her türlü medeniyet buluşlarından azamî derecede istifade etmek zorunludur.
 • Biz medeniyetten, ilim ve fenden kuvvet alıyoruz ve ona göre yürüyoruz. Başka bir şey tanımayız.
taksim özgürlük anıtı

Atatürk’ün Sanatla ilgili Sözleri

 • Sanat, güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.
 • Güzel sanatlar terimini, Türkler zannediyorum pek haklı olarak 1-Musiki, 2-Resim, 3-Heykeltraşlık, 4-Edebiyat, 5-Mimarlık, 6-Rakstan oluşmuş saymışlardır. Bu dal, insan topluluklarının yüksek niteliğini belirlemede çok büyük önem taşır. Bu yüksek kıymet, yüksek incelik, maharet, ince kabiliyet ve işte bunların hepsini yapabilmek, sanatkârlığın birleşmiş ifadesidir. Bu mesele üzerinde bizim de çocuklarımızın da esaslı olarak durmanız lâzımdır.
 • İnsanlar olgunlaşmak için bazı şeylere muhtaçtır. Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Halbuki bizim milletimiz, hakiki özellikleriyle medeni ve ileri olmaya layıktır ve olacaktır.
 • Fikirler ve inkılaplar, sanatla yayılır.
 • Güzel sanatların her şubesi için, kamutayın göstereceği alaka ve emek, milletin insani ve medeni hayatı ve çalışkanlık veriminin artması için çok tesirlidir.
 • Güzel sanatlarda muvaffakiyet, bütün inkılapların muvaffak olduğunun en kesin delilidir. Bunda muvaffak olamayan milletlere ne yazıktır! Onlar, bütün muvaffakiyetlerine rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima mahrum kalacaklardır.
 • Sanatkar el öpmez; sanatkarın eli öpülür!
atatürk ve gençler

Atatürk’ün Sporla İlgili Sözleri

 • Her çeşit spor faaliyetlerini, Türk gençliğinin milli terbiyesinin ana unsurlarından saymak lâzımdır.
 • Türk sporculuğu, uluslararası alanda layık olduğu yerini alacaktır. O zaman Türk sporculuğu, memleket ve millet hayatında etkili olduğu kadar, biraz da medeniyet ve belki de benim tahminimden fazla bir medeniyet belirtisi olacaktır.
 • Türk milleti anadan doğma sportmendir. Henüz yürümeye başlayan köy çocuklarını bile harman yerlerinde güreşirlerken görürsünüz. Ata en çok ve en iyi binen yalnız Türk erkekler değildir; Türk kadını da bu işi bilir. 
 • Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zeka, ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.
 • Benim en çok sevdiğim spor, serbest güreştir. Hangi Türk askerini, köylüsünü isterseniz soyup meydana çıkarınız. Dik omuzları, iyi, kusursuz teşekkül etmiş adaleleri, keskin yüz çizgileri, yanık tatlı renkleri, kafa yapıları, insanın ruhuna itimat ve neşe veren bir eser olarak canlanır.
atatürk gözleri

Atatürk’ün Cumhuriyet ile İlgili Sözleri

 • Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyet’i kurduk; o, on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır.
 • Çağdaş bir cumhuriyet kurmak demek, milletin insanca yaşamasını bilmesi, insanca yaşamanın neye bağlı olduğunu öğrenmesi demektir.
 • Demokrasi prensibinin en çağdaş ve mantıki tatbikini temin eden hükümet şekli, cumhuriyettir.
 • Cumhuriyet, düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız, muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır.
 • Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
 • Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur.
 • Cumhuriyetimiz, öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için çok kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmaya hazırız.
10 kasım

10 Kasım’da Atatürk’ü Saygı, Sevgi ve Minnetle Anıyoruz

Yaşamı boyunca mücadele azminden ve başarı tutkusundan ödün vermeyen Atatürk sadece yaptıklarıyla değil, aynı zamanda özlü sözleriyle de Türk milletine yol gösteriyor. Her yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü programlarında Atatürk sözleri paylaşırken şu cümlesini daima akıllarda tutmak gerekiyor:

 • “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”

Cumhuriyetin ve devrimlerin önemini her seferinde yineleyen Ulu Önder’in sözleri anılarında, savaş raporlarında, telgraflarında, söylev ve demeçlerinde, Nutuk kitabında ve el yazması eserlerinde yer alıyor. Bununla birlikte Atatürk için söylenen sözler de var. 10 Kasım’da Ata’yı saygı, sevgi ve minnetle anarken ne kadar büyük bir lider olduğunu daha iyi anlamak için dünyanın önde gelen liderlerinin onun hakkındaki düşüncelerini de bilmek gerekiyor. 

İşte liderler tarafından söylenen Atatürk ile ilgili sözler:

 • Atatürk tarihin şeklini değiştiren bir liderdir. – Barack Obama (ABD Eski Başkanı)
 • Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerin dikerdik. – Aristide Briand (Fransa Eski Başbakanı)
 • Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük bir kayıptır. – Winston Churchill (İngiltere Eski Başbakanı)
 • Atatürk asker, devlet adamı ve çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. O, Türklere, bir milletin büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir. – Douglas McArthur (ABD Eski Generali)
 • Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. – John F. Kennedy (ABD Eski Başkanı)
 • Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir. – Vladimir Lenin (Sovyetler Birliği Kurucusu)
Önceki YazıSonraki Yazı